KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK BEYANI

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (İşbu metin içerisinde “Kanun” veya “KVKK” olarak kullanılacaktır) kapsamında kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ifade eder. Bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise  Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre; “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvelik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” özel nitelikli kişisel veriler olarak sayılmış ve bu verilerin ancak ilgilinin açık rızası ile işlenebileceği belirtilmiştir.

Bu Gizlilik Beyanı kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

GİZLİLİK BEYANI

GI Group  (buradan itibaren “GI” olarak anılacaktır) işbu kayıt formunda, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla aday tarafından verilen bilgilerin işlenme amacı, işlenme süresi, işlenme yöntemi ve hukuki sebebi; kimlere, hangi amaçlarla aktarılabileceği konularında adaya bazı bilgiler vermek istemektedir. Bu veri toplama işlemi, özellikle belirtilen ve yaygın olarak kullanılan kişisel veri işlemlerine tabi olacaktır. Katılımcılar bu işlemlerin yapılmasına rıza gösterirler ise, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işlenebilecektir. Sağlanan her türlü kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri, ilgili yasalara uygun olarak işlenecektir.

KVKK’da kişisel verileriniz; milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi halinde Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Bu çerçevede tüm Dünya’yı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 virüsü, kamu güvenliği ve kamu düzenini tehdit ettiğinden kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz Sağlık Bakanlığı ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlülüklere ve ilkelere uygun hareket edilecek ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR?

 • Adınız, doğum tarihi ve yeriniz, iletişim bilgileriniz ve nitelikleriniz (eğitim, öğrenim kursları ve staj), kimliğinizi ve çalışma hakkınızı kanıtlayan belgeler ve özgeçmişinizde sıraladığınız diğer bilgiler;
 • Eğer herhangi başka bir sosyal medya hesabını kullanarak sisteme giriş yaparsanız: profil bilgileriniz;
 • Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde bazı durumlarda bu iletişimin kayıtları;
 • Seyahat bilgileriniz ( yurt işi ve yurt dışı seyahat bilgileri ile yurt dışından henüz dönmüş olan bir kimseyle görüşülüp görüşülmediği);
 • Sizin ve ziyaretçilerinizin işyerine girişleriniz esnasında, işyeri hekimi veya yetkili sağlık personeli tarafından ateş ölçümlerinin yapılmasıyla elde edilen veriler;
 • Herhangi bir engelinizin varsa bu bilgiler ve işyerinde sizin için yapılması gereken düzenlemelerin ayrıntıları;
 •  Bünyemiz çalışanı ve üçüncü şahıs/taraflardan gelen, hakkınızdaki geri bildirimler; başkaları hakkında verdiğiniz geri bildirimler;
 • GI’ın ve çalışanın düzen ve hukuki güvenliğinin sağlanması maksadıyla kurumsal e-mail iletişim akışı ve iletişim içerikleriniz

VERİ İŞLEME HANGİ AMAÇLAR İÇİN GERÇEKLEŞİR?

 • Personel arama ve seçme; personel adayların başvurusu için adaylara uygun işlerin/görevlerin sunulması, eğitim konusunda adaylara yardım edilmesi veya işlere/görevlere başvurma sürecinin kolaylaştırılması gibi GI’den beklediğiniz hizmetleri size sunulması için.
 • Müşteri şirketlerinde geçici iş ilişkisi ile görevlendirilmek amacıyla; Bu, CV’nizi incelemeleri için olası işverenlere göndermeyi ve e-posta, telefon, posta ve/veya farklı iletişim yöntemleriyle gelecekteki iş fırsatlarından sizi haberdar etmeyi kapsar. Ayrıca Müşteri firmalara verilen bordrolama hizmetlerinin yerine getirilmesi ve buna ilişkin işleyişin yönetilmesi de bu amacın içindedir.
 • GI faaliyetleri, eğitim, pazarlama, ticari iletişim, pazar araştırması ve istatistiksel analiz ile ilgili e-posta, kısa mesaj veya MMS ile iletişim; Rızanızla, e-posta, mesajlaşma veya telefon gibi direkt pazarlama için iletişim bilgilerin kullanılması
 • GI tarafından işlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi maksadıyla; Şirket içerisindeki bilgi akışı kontrolünün sağlanabilmesi, işyeri içi verimliliğin ölçülebilmesi ve güvenlik gibi hukuken de meşru sayılan gerekçelerle GI’ın yönetim yetkisi kapsamında tarafınızın kullanımına sunulmuş olan her türlü iletişim aracı , haberleşme hürriyetiniz ve kişisel verilerinizin korunmasını isteme hakkınız kapsamında GI tarafından denetlenebilecektir.
 • Kamu sağlığı ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla; Tüm Dünya’yı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 virüsü salgınının yayılmasını engellemek ve etkilerini hafifletmek amacıyla sizin ve ziyaretçilerinizin işyerine girişleri esnasında işyeri hekimi veya görevli sağlık personeli tarafından ateş ölçümlerinizin yapılmasını, sizin ve ziyaretçilerinizin yurt içi ve yurt dışı seyahat bilgileriniz ve yurt dışından henüz dönmüş biriyle görüşülüp görüşülmediği bilgilerini kapsar.
 • GI’ın ve çalışanın düzen ve hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla; İşlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve bilgi akışının kontrolünün sağlanabilmesi, çalışanı eylemlerine karşı cezai ve hukuki sorumluluklardan korumak ve bunlardan korunmak adına, verimliliği ölçmek veya güvenlik endişeleri gibi haklı ve hukuki olarak meşru sayılan sebeplerle GI’ın yönetim yetkisi kapsamında ve işyerinin düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla sınırlı olmak üzere çalışanın kullanımına sunduğu iletişim araçlarının iletişim akışı ve iletişim içeriklerini kapsar.
 • GI tarafından gerekli görülen diğer haller; (Verileri üçüncü şahıs/taraflara aktarmak, gerekli hallerde, herhangi bir yasal zorunluluğa uymak için vb.)
 • GI’ın kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla; Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile İleti Yönetim Sistemi(“İYS”) getirilmiş olup işbu sistemin uygulanmasında kişisel verilerin depolanması, imhası, saklama süresi ve işlenmesine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır.

Kişisel Verileriniz kural olarak açık rızanıza binaen işlemektedir. Ancak KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanıza gerek olmaksızın da Kişisel Verileriniz işlenebilmektedir (KVKK Md. 5.2 ve Md. 6.3).

Ayrıca Sosyal Medya vb. aracı kanallarla sizin alenileştirdiğiniz Kişisel Verilerinizi de ayrıca tekrar rızanız aranmaksızın KVKK kapsamında izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.

Kişisel veriler bu tür veri işlemleri için GI personeli tarafından kullanılan manuel ve/veya otomatik sistemler ile işlenecektir.

VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ:

Veriler KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer ilgili mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halde yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı sürece işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE VE/VEYA YURTDIŞINA AKTARIMI:

KVKK Madde 4 ikinci paragraf uyarınca belirlenen, Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızaya binaen yapılacak işlemlere yönelik aktarımlar bakımından açık rızanızın alınması şartı ile Kişisel Verilerinizi, Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerine de uygun olarak yurtiçi ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilere (Şirket ortaklarımız, ortaklarımızın sahibi olduğu şirketler, iştiraklerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, danışmanlarımız, işbirliği yapılan şirket veya kişiler de dahil) aktarabilmektedir

Bunun haricinde KVKK Madde 4 birinci paragraf uyarınca KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanızı gerektirmeyen istisnai işlemeler kapsamında Kişisel Verileriniz açık rızanız olmaksızın yurtiçinde ve yurtdışında belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

VERİ SAĞLAMANIN NİTELİĞİ VE REDDİN SONUÇLARI

Kişisel verilerin sağlanması, isteğe bağlı olsa da, yukarıdaki amaçlar için gereklidir. Bu tür verileri sağlamanın reddedilmesi, GI’ın yukarıda sıralanan faaliyetleri yürütmesini imkansız kılar. Bu nedenlerle, verilerin işlenmesine onay verilmesi GI’ın temel faaliyetleri için önem arz etmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE YÖNELİK KANUNDAN DOĞAN HAKLARINIZ VE VERİ SORUMLUSU OLARAK DESTEĞİMİZ:

KVKK Madde 11 uyarınca; Veri Sorumlusu olan GI’ye başvurarak;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahiptir.

Bu kapsamda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak bizde kayıtlı olan e-posta adresinizden, infotr@gigroup.com adresimize e-posta atabilir; internet sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bunların yanı sıra Şirketimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edilebilir ya da noter aracılığı ile de gönderilebilir.

Buna göre GI veri sorumlusu sıfatıyla,  ilgili kişiden gelecek yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara azami 30 (otuz) gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda ilgili kişiye geri dönüş sağlayarak gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır. Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı müddetçe ücretsiz olarak yapılacaktır.

Bu bildirimin şartları gerekmesi halinde yeniden düzenlenebilir. Bu Bildirimde yapılan önemli düzenlemeleri, web sitemizde ya da başka iletişim kanallarını kullanarak kullanıcılarımızla temasa geçmek suretiyle uygun bildirimlerle yayınlayacağız.

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Beyanına ilişkin olarak ek bilgi istediğiniz ve/veya Grup Veri Koruma Yetkilisiyle ve yerel Gizlilik Yöneticisiyle iletişime geçmek ve taleplerinizi iletmek istemeniz durumunda lütfen infotr@gigroup.com adresine e-posta atınız.

ONAY
Aydınlatma Metni ve Gizlilik bildirimini okudum ve yukarıdaki bilgiler ışığında, kişisel verilerimin işlenmesine onay verdiğimi belirtirim.

 

GI GROUP AND WYSER TURKEY SEÇME VE YERLEŞTİRME A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No:13 Kat:6, 34394 Şişli/İstanbul

Tel: +90 212 939 59 60

 

ENGLISH

Information Note as Per The Law Nr. 6698 On Protection Of Personal Data

GENERAL DISCLOSURE AND PRIVACY STATEMENT

 

WHAT IS PERSONAL DATA?

Personal data within the scope of the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data (to be referred as to “Law” or  “KVKK”); any information relating to an identifiable or identifiable natural person (“Personal Data”). According to the Personal Data Protection Act; Private Personal Data is defined as “Data on people’s race, ethnicity, political thought, philosophical belief, religion or other beliefs, disguise and dress, association, foundation or union membership, health, sexual life, criminal conviction and security measures and biometric and genetic data”  and it can be processed only with the express consent of the person concerned.

Disclosures made to your Personal Data under this Privacy Statement also cover your special Personal data.

 

PRIVACY STATEMENT

In this registration form, GI Group (hereinafter referred to as “GI”), as the Data Officer within the scope of the Personal Data Protection Law No. 6698 would like to give some information to the candidates about the purpose of the processing of the personal data, duration, processing method and legal reason and tranferring conditions of the personal data. This data collection shall be subject to particular data processing, as specified and commonly used. If the participants give consent to these transactions, personal data and personal data of a special nature can be processed. Any personal data and personal data of a special natüre provided will be processed in accordance with applicable laws.

Your personal data in KVKK; It has been regulated that the provisions of the Law will not apply if it is committed within the scope of preventive, protective and intelligence activities carried out by public institutions and organizations authorized by law to ensure national defense, national security, public security, public order or economic security. In this context, as the Covid-19 virus, which affects the whole world and our country, threatens public security and public order, your personal data and private personal data can be transferred to the Ministry of Health and authorized public institutions and organizations.

All the obligations and principles required by the relevant legislation, especially the KVKK, will be complied with and necessary security measures will be taken for the safe processing of your Personal Data.

WHICH PERSONAL DATA ARE PROCESSED?

 • Your name, date and place of birth, your contact details and qualifications (training, training courses and internship), documents that prove your identity and your right to work, and other information listed in your resume;
 • If you log in using any other social media account: your profile information;
 • In some cases, if you contact us, records of this communication;
 • Your travel information (whether a person who has just returned from abroad has been contacted with dormitory business and travel information),
 • The data obtained by the workplace physician or authorized health personel by taking fever measurements while you and your visitors enter the workplace,
 • If you have any disability, this information and details of the arrangements for you in the workplace,
 • Feedback from you about our employees and third parties; feedback you give about third parties.

 

WHAT PURPOSES OF DATA PROCESSING IS HELD FOR?

 • Personnel search and selection; to provide you with the services you expect from GI, such as providing suitable jobs / tasks for staff candidates, assisting candidates in training or facilitating the process of applying for jobs / tasks.
 • In order to be assigned a temporary business relationship in customer companies; This includes sending your CV to prospective employers for review and informing you of future business opportunities by e-mail, telephone, mail and / or different communication methods. In addition, the fulfillment of the payroll services provided to the customer companies and the management of the related operation is also within this aim.
 • Communication by e-mail, text message or MMS related to GI activities, training, marketing, commercial communication, market research and statistical analysis; Use of contact information for your consent, direct marketing such as e-mail, messaging or telephone
 • In order for GI to carry out business effectively and to protect you from legal and criminal liabilities you may encounter; Providing the control of information flow within the company, protecting you from legal and criminal liabilities related to your actions, measuring in-work productivity and security, all kinds of communication tools that are made available to you under the management authority of GI for legitimate reasons such as security, communication freedom and protection of your personal data can be audited by GI within the scope of your right to request
 • In order to protect public health and public safety; In order to spread of the Covid-19 virus epidemic affecting the whole world and our country and to mitigate its effects, it is necessary to make your fever measurements by the workplace doctor or healthcare personnel during your and your visitor’s entrance to the work place, your domestic and international travel information and from abroad. It includes information on whether someone who has just returned has been interviewed.
 • In order to ensure the order and legal security of GI and employee; In order to carry out the business effectively and to ensure the control of the flow of information, to protect the employee from criminal and legal liabilities against his / her actions and to protect them, to measure efficiency or for reasons that are deemed legitimate and legally legitimate such as security concerns, within the scope of the management authority of GI and in order to ensure the order and security of the workplace. The communication flow and communication contents of the communication tools offered to the use of the employee, but to a limited extent.
 • Other situations deemed necessary by the GI; (Transferring data to third parties / parties, where necessary, to comply with any legal obligations, etc.)
 • In order to fulfill the legal obligations of GI; With the amendment made to the Regulation on Commercial Communication and Commercial Electronic Messages, the Message Management System (“IMS”) has been introduced, and it covers activities for the storage, destruction, storage period and processing of personal data in the implementation of this system.

As a rule, your Personal Data is processed with your expilicit consent. However, in exceptional cases permitted under KVKK, your Personal Data may be processed without your explicit consent (Art. 5.2 and Art. 6.3).

In addition,. We may also process your Personal Data that you publicize through social media and other intermediary channels to the extent permitted by KVKK without seeking your consent again.

Personal data will be processed by manual and / or automated systems used by GI personnel for such data processing.

 

DATA PROCESSING TIME:

The data shall be processed in accordance with the legislation stipulated by the KVKK and the protection of Personal Data and other relevant legislation, and in any case, unless the above legitimate aims are eliminate.

 

TRANSFERRING YOUR PERSONAL DATA TO THIRD PEOPLE AND / OR ABROAD:

Your Personal Data are transferred to third parties in Turkey and abroad, in compatible with the Article 4 second paragraph which referes Articles 5.1 and 6.2  for the process which requires explicit consent and the transferr of the data accordance with Articles 8 and 9 of the Law to third parties (Company partners, companies owned by our partners, affiliates, customers, suppliers, consultants, cooperating companies or persons

In addition, in accordance with the first paragraph of Article 4 of KVKK, in the case of exceptional transactions which do not require your express consent under KVKK Articles 5.2 and 6.3, your Personal Data may be transferred to other related parties and authorized institutions and organizations where transfer is required at home and abroad for your specified purposes without your express consent.

 

QUALITY OF DATA PROVIDING AND RESULTS OF REJECTION

The provision of personal data, although optional, is required for the above purposes. The refusal to provide such data makes it impossible for the GI to carry out the activities listed above. For these reasons, consent to the processing of data is important for GI’s core activities.

 

YOUR RIGHTS FROM LAW ON YOUR PERSONAL DATA AND OUR SUPPORT AS DATA RESPONSIBLE:

Pursuant to Article 11 of the Law; By contacting GI as the Data Officer;

 1. a) To learn whether personal data is processed or not,
 2. b) Request information if personal data has been processed,
 3. c) To learn the purpose of processing personal data and whether they are used in accordance with their purpose,

ç) Knowing the third parties to whom personal data is transferred at home or abroad,

 1. d) Requesting correction of personal data in case of incomplete or incorrect processing,
 2. e) To request the deletion or destruction of personal data in accordance with the conditions provided for in Article 7,
 3. f) to request that the transactions carried out in accordance with paragraphs (d) and (e) be notified to the third parties to whom the personal data are transmitted,
 4. g) to object to the occurrence of a result against the person by analyzing the processed data exclusively through automated systems,

ğ) Demand for damages in case of damage due to unlawful processing of personal data.

 

Within this scope, you may create your requests regarding these rights in accordance with the conditions determined by the Personal Data Protection Authority and send us an e-mail from your registered e-mail address to infotr@gigroup.com or You can contact us through our website. In addition, it can be delivered to our Company by hand with a  signed petition or sent by a notary public.

Accordingly, in the capacity of GI as the data officer, written applications containing the aforementioned requests from the person concerned shall be returned within 30 (thirty) days in writing or electronically to the person concerned and necessary actions shall be taken. Applications will be made free of charge unless a fee tariff is issued by a decision to be determined by the Personal Data Protection Board.

The terms of this notification may be revised if necessary. We will post important notices made in this Statement with appropriate notifications by contacting our users on our website or by using other communication channels.

If you require additional information regarding this Disclosure Text and Privacy Statement and / or if you wish to contact the Group Data Protection Officer and the local Privacy Manager and forward your requests, please email infotr@gigroup.com.

 

I have read the General Disclosure and Privacy Statement and, in the light of the information above, agree that I consent to the processing of my personal data.

 

GI GROUP AND WYSER TURKEY SEÇME VE YERLEŞTİRME A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No:13 Kat:6, 34394 Şişli/İstanbul

Tel: +90 212 939 59 60