GİZLİLİK BEYANI

GI GROUP AND WYSER TURKEY SEÇME VE YERLEŞTİRME A.Ş (buradan itibaren “GI” olarak anılacaktır) bu kayıt formunda, aday tarafından verilen bilgilerin işlenme amacı, işlenme yöntemi ve hukuki sebebi; kimlere, hangi amaçlarla aktarılabileceği konularında adaya bazı bilgiler vermek istemektedir. Bu veri toplama işlemi, özellikle belirtilen ve yaygın olarak kullanılan kişisel veri işlemlerine tabi olacaktır. Katılımcılar bu işlemlerin yapılmasına rıza gösterirler ise, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işlenebilecektir. Sağlanan her türlü kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri, ilgili yasalara uygun olarak işlenecektir.

 

Veri işleme aşağıdaki amaçlar için gerçekleşir:

  • Personel arama ve seçme (belirli veya belirsiz iş sözleşmeleri ile hizmetlerimizi kullanarak müşteri şirketlerinde istihdam edilmek amacıyla)
  • Müşteri şirketlerinde geçici iş ilişkisi ile görevlendirilmek amacıyla
  • GI faaliyetleri, eğitim, pazarlama, ticari iletişim, pazar araştırması ve istatistiksel analiz ile ilgili e-posta, kısa mesaj veya MMS ile iletişim
  • GI tarafından gerekli görülen diğer haller.

 

Kişisel veriler bu tür veri işlemleri için GI personeli tarafından kullanılan manuel ve/veya otomatik sistemler ile işlenecektir.

 

VERİ SAĞLAMANIN NİTELİĞİ VE REDDİN SONUÇLARI

Kişisel verilerin sağlanması, isteğe bağlı olsa da, yukarıdaki amaçlar için gereklidir. Bu tür verileri sağlamanın reddedilmesi, GI’ın yukarıda sıralanan faaliyetleri yürütmesini imkansız kılar. Bu nedenlerle, verilerin işlenmesine onay verilmesi GI’ın temel faaliyetleri için önem arz etmektedir.

 

İLETİŞİM ALANI VE VERİ YAYINLANMASI

Kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek doğrultusunda,  GI tarafından sadece müşterilerine veya potansiyel müşteri şirketlere veya yukarıda verilen amaçlar doğrultusunda Türkiye’de ve yurtdışındaki GI’ın diğer grup şirketlerine veya 3. kişilere muhasebe, idari ve/veya diğer amaçlar için verilebilir.

 

İLGİLİNİN HAKLARI

İlgili, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; belirlenmiş amaç, süre ve mevzuat dahilinde kişisel verilerinin silinmesini talep etme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

ONAY
Gizlilik bildirimini okudum ve yukarıdaki bilgiler ışığında, kişisel verilerimin işlenmesine onay verdiğimi belirtirim.

 

ENG

PRIVACY STATEMENT

In this entry form, GI Group (hereinafter referred to as “GI”) would like to give the candidate some information regarding the purpose, method and legal reason of the data processing, and to whom and for what purposes the information can be transferred. This process of data gathering will be subjected to the personal data procedures which are commonly used and especially specified. If the participants consent that these procedures to be performed, their personal data and their sensitive personal data can be processed.

Data processing is carried out for the following purposes:

  • Recruitment and selection (to be employed in customer companies by using our services, with definite or indefinite labour agreements)
  • To be employed in customer companies as a temporary employee
  • Sending e-mail, text-message or MMS about GI activities, training, marketing, commercial communication, market research and statistical analysis
  • Other issues required by GI

Personal data will be processed through manual and/or automatic systems used by GI staff for these sorts of data procedures.

THE NATURE OF THE DATA PROCUREMENT AND THE RESULTS OF THE REJECTION

Although the procurement of the personal data is optional, it is necessary for the abovementioned purposes. Rejection of the procurement of such data makes it impossible for GI to conduct the abovementioned activities. For these reasons, approving the data processing is important for the basic activities of GI.

COMMUNICATION SPACE AND DATA BROADCASTING

Personal data can only be given to its customers or potential customer companies by GI in line with accomplishing the abovementioned purposes, and GI’s other affiliate abroad in line with the abovementioned purposes and to the third people for accounting, administrative and other purposes.

THE RIGHTS OF RELEVANT PERSON

Applying to the data supervisor, the relevant person has right to find out if any personal data about him/her was processed; if any, to request information about it; to find out the purpose of the data processing and whether the use is suitable for its purpose, to be informed about third people to whom they were transferred at home and abroad; to ask the data be corrected in case they were processed incompletely or incorrectly; to request the personal data be deleted in accordance with the identified purpose, term and legislation; to object any consequence emerged against himself/herself as a result of the processed data exclusively analysed through automated systems; to request that the loss to be recovered in the event that he/she suffered loss due to the illegal processing of the data.

CONFIRMATION

I have read the privacy statement and, in light of the above information, I indicate that I consent to the processing of my personal data.