GİZLİLİK BEYANI

GI Group  (buradan itibaren “GI” olarak anılacaktır) bu kayıt formunda, aday tarafından verilen bilgilerin işlenme amacı, işlenme yöntemi ve hukuki sebebi; kimlere, hangi amaçlarla aktarılabileceği konularında adaya bazı bilgiler vermek istemektedir. Bu veri toplama işlemi, özellikle belirtilen ve yaygın olarak kullanılan kişisel veri işlemlerine tabi olacaktır. Katılımcılar bu işlemlerin yapılmasına rıza gösterirler ise, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işlenebilecektir. Sağlanan her türlü kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri, ilgili yasalara uygun olarak işlenecektir.

 

Veri işleme aşağıdaki amaçlar için gerçekleşir:

  • Personel arama ve seçme (belirli veya belirsiz iş sözleşmeleri ile hizmetlerimizi kullanarak müşteri şirketlerinde istihdam edilmek amacıyla)
  • Müşteri şirketlerinde geçici iş ilişkisi ile görevlendirilmek amacıyla
  • GI faaliyetleri, eğitim, pazarlama, ticari iletişim, pazar araştırması ve istatistiksel analiz ile ilgili e-posta, kısa mesaj veya MMS ile iletişim
  • GI tarafından gerekli görülen diğer haller.

 

Kişisel veriler bu tür veri işlemleri için GI personeli tarafından kullanılan manuel ve/veya otomatik sistemler ile işlenecektir.

 

VERİ SAĞLAMANIN NİTELİĞİ VE REDDİN SONUÇLARI

Kişisel verilerin sağlanması, isteğe bağlı olsa da, yukarıdaki amaçlar için gereklidir. Bu tür verileri sağlamanın reddedilmesi, GI’ın yukarıda sıralanan faaliyetleri yürütmesini imkansız kılar. Bu nedenlerle, verilerin işlenmesine onay verilmesi GI’ın temel faaliyetleri için önem arz etmektedir.

 

İLETİŞİM ALANI VE VERİ YAYINLANMASI

Kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek doğrultusunda,  GI tarafından sadece müşterilerine veya potansiyel müşteri şirketlere veya yukarıda verilen amaçlar doğrultusunda Türkiye’de ve yurtdışındaki GI’ın diğer grup şirketlerine veya 3. kişilere muhasebe, idari ve/veya diğer amaçlar için verilebilir.

 

İLGİLİNİN HAKLARI

İlgili, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; belirlenmiş amaç, süre ve mevzuat dahilinde kişisel verilerinin silinmesini talep etme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

ONAY
Gizlilik bildirimini okudum ve yukarıdaki bilgiler ışığında, kişisel verilerimin işlenmesine onay verdiğimi belirtirim.