6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

AYDINLATMA METNİ

 GI GROUP AND WYSER TURKEY SEÇME VE YERLEŞTİRME A.Ş.

 

 

As GI GROUP AND WYSER TURKEY SEÇME VE YERLEŞTİRME A.Ş. (Gi Group and Wyser) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek, hizmetlerimiz kapsamında Kişisel Verilerinizi gerekli özen ve hassasiyetle işlemekteyiz. Bu kapsamda, verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği ve kimlerle paylaşılabileceği, verilerinizin toplanma yöntemi hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

KİŞİSEL VERİLER NEDİR?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (İşbu metin içerisinde “Kanun” veya “KVKK” olarak kullanılacaktır) kapsamında kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ifade eder. Bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise  Kanun kapsamında; “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvelik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” özel nitelikli kişisel veriler olarak sayılmış ve bu verilerin ancak ilgili kişinin açık rızası olması durumunda işlenebileceği belirtilmiştir.

Bu Aydınlatma Metninde Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTE?

 • Adınız, doğum tarihi ve doğum yeriniz, iletişim bilgileriniz ve nitelikleriniz (eğitim, öğrenim kursları ve staj), çalışmaya uygun olduğunuzu gösteren belgeleriniz ile kimliğiniz, pasaportunuz, ehliyetiniz ile özgeçmişinizde bulunan diğer bilgileriniz;
 • Başka bir sosyal medya hesabını kullanarak sisteme giriş yapmanız durumunda: profil bilgileriniz;
 • Bizimle iletişime geçmeniz durumunda, görüşmeye ilişkin kayıtlarınız;
 • Seyahat bilgileriniz;
 • Sizin ve ziyaretçilerinizin işyerine girişleriniz esnasında, işyeri hekimi veya yetkili sağlık personeli tarafından ateş ölçümlerinin yapılmasıyla elde edilen veriler;
 • Herhangi bir engellilik durumunuz varsa bu bilgiler ve işyerinde sizin için yapılması gereken düzenlemelerin ayrıntıları;
 • Çalışanlarımızdan ve üçüncü şahıslardan/taraflardan hakkınızdaki geri bildirimler; başkaları hakkında verdiğiniz geri bildirimler;
 • Gi Group and Wyser çalışanının düzen ve hukuki güvenliğinin sağlanması maksadıyla kurumsal e-mail iletişim akışı ve iletişim içerikleriniz.

 

VERİ İŞLEME HANGİ AMAÇLAR İÇİN GERÇEKLEŞİR?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenebilecektir.

 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Çalışan arama ve seçme: çalışan adaylarının başvurusu için adaylara uygun işlerin/görevlerin sunulması, eğitim konusunda adaylara yardım edilmesi veya işlere/görevlere başvuru sürecinin kolaylaştırılması gibi Gi Group and Wyser’den beklediğiniz hizmetlerin size sunulması amacıyla,
 • Müşteri şirketlerinde geçici iş ilişkisi ile görevlendirilmek amacıyla; CV’nizi incelemeleri için gelecekte iş ilişki kurulabilecek muhtemel işverenler ile paylaşmasını ve e-posta, telefon ve/veya farklı iletişim yöntemleriyle gelecekteki iş fırsatlarından sizi haberdar etmeyi kapsar. Ayrıca Müşteri firmalara verilen bordrolama hizmetlerinin yerine getirilmesi ve buna ilişkin işleyişin yönetilmesi de bu amacın içindedir.
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi için: İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin tam ve eksiksiz yerine getirilmesi amacıyla,
 • Açık rızanız olması durumunda, Gi Group and Wyser faaliyetleri, eğitim, pazarlama, ticari iletişim, pazar araştırması ve istatistiksel analiz ile ilgili e-posta, kısa mesaj veya MMS ile iletişime geçilmesi amacıyla;
 • Açık rızanızın alınması amacıyla, e-posta, mesajlaşma veya telefon gibi direkt pazarlama için iletişim bilgilerin kullanılması
 • Gi Group and Wyser’in işlerini etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla; Şirket içerisindeki bilgi akışı kontrolünün sağlanabilmesi, işyeri içi verimliliğin ölçülebilmesi ve güvenlik gibi hukuken de meşru sayılan gerekçelerle Gi Group and Wyser’in yönetim yetkisi kapsamında tarafınızın kullanımına sunulmuş olan her türlü iletişim aracı , haberleşme hürriyetiniz ve kişisel verilerinizin korunmasını isteme hakkınız kapsamında Gi Group and Wyser tarafından denetlenebilecektir.
 • Kamu sağlığı ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla; Covid-19 virüsü salgınının yayılmasını engellemek ve etkilerini hafifletmek amacıyla sizin ve ziyaretçilerinizin işyerine girişleri esnasında işyeri hekimi veya görevli sağlık personeli tarafından ateş ölçümlerinizin yapılmasını, sizin ve ziyaretçilerinizin yurt içi ve yurt dışı seyahat bilgileriniz.
 • Gi Group and Wyser ve çalışanın düzen ve hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla; çalışanın sebep olabileceği ve karşı karşıya kalabileceği cezai ve hukuki sorumluluklardan korumak amacıyla, verimliliğini ölçmek veya güvenlik endişeleri gibi haklı ve hukuki olarak meşru sayılan sebeplerle Gi Group ve Wyser’in yönetim yetkisi kapsamında ve işyerinin düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla sınırlı olmak üzere çalışanın kullanımına sunduğu iletişim araçlarının iletişim akışı ve iletişim içeriklerini kapsar.
 • Gi Group and Wyser tarafından gerekli görülen diğer haller; ( Kişisel verilerin herhangi bir yasal zorunluluğa uymak vb. amaçlar için üçüncü taraflara aktarmak)
 • Gi Group and Wyser’in kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla; İş Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ve sair mevzuat hükümlerinden; SGK, İŞKUR gibi kuruluşlardan kaynaklanan yükümlülükler ile; Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği’nde düzenlenen İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) getirilmiş olup işbu sistemin uygulanmasında kişisel verilerin depolanması, imhası, saklama süresi ve işlenmesine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır.

 

Ayrıca Sosyal Medya vb. aracı kanallarla sizin alenileştirdiğiniz Kişisel Verilerinizi de ayrıca tekrar rızanız aranmaksızın KVKK kapsamında izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.

 

Kişisel veriler bu tür veri işlemleri için GI personeli tarafından kullanılan manuel ve/veya otomatik sistemler ile işlenecektir.

VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ:

Veriler KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer ilgili mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halde yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı sürece işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VE/VEYA YURTDIŞINA AKTARIMI:

Kişisel verileriniz yurt dışında bulunan Şirket ortaklarımız, ortaklarımızın sahibi olduğu şirketler, iştiraklerimiz ile Türkiye’de yerleşik resmi kurum ve kuruluşlar ve , işbirliği yapılan şirket veya kişiler ile işbu Aydınlatma Metninin “VERİ İŞLEME HANGİ AMAÇLAR İÇİN GERÇEKLEŞİR?” başlığı altındaki amaçlarla Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki gerekçeler ile bu aktarımı gerektiren sebebe bağlı ve bunlarla sınırlı olmak üzere aktarılacaktır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bu sebeplerle sınırlı olarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, fiziken ve elektronik ortamda, tarafınızca sözlü veya yazılı olarak yapılan başvurular, e-posta, internet sitesi üzerinden veya internet sitesi üzerinden yaptığınız üyelik kanalıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE YÖNELİK KANUNDAN DOĞAN HAKLARINIZ VE VERİ SORUMLUSU OLARAK DESTEĞİMİZ:

KVKK Madde 11 uyarınca; Veri Sorumlusu olan Gi Group and Wyser’e başvurarak;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Bu kapsamda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak bizde kayıtlı olan e-posta adresinizden, infotr@gigroup.com adresimize e-posta atabilir; internet sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bunların yanı sıra Şirketimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edilebilir ya da noter aracılığı ile de gönderilebilir.

Buna göre Gi Group and Wyser veri sorumlusu sıfatıyla,  ilgili kişiden gelecek yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara azami 30 (otuz) gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda ilgili kişiye geri dönüş sağlayarak gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır. Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı müddetçe ücretsiz olarak yapılacaktır.

Bu bildirimin şartları gerekmesi halinde yeniden düzenlenebilir. Bu Bildirimde yapılan önemli düzenlemeleri, web sitemizde ya da başka iletişim kanallarını kullanarak kullanıcılarımızla temasa geçmek suretiyle uygun bildirimlerle yayınlayacağız.

İşbu Aydınlatma Metni’ne ilişkin olarak ek bilgi istediğiniz ve/veya Gi Group and Wyser Veri Koruma Yetkilisiyle ve yerel Gizlilik Yöneticisiyle iletişime geçmek ve taleplerinizi iletmek istemeniz durumunda lütfen infotr@gigroup.com adresine e-posta atınız.

 

 

 

GI GROUP AND WYSER SEÇME VE YERLEŞTİRME A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No:13 Kat:6, 34394 Şişli/İstanbul

Tel: +90 212 939 59 60