VERİ SAHİBİ AÇIK RIZA BEYANI

 

Tarafıma  GI  GROUP  And  WYSER  TURKEY  SEÇME  YERLEŞTİRME  VE  A.Ş. (Veri  Sorumlusu/Veri  İşleyen)  tarafından  sunulmuş  olan  İşbu  Veri  Sahibinin  Açık  Rıza Beyan’ına ilişkin açıklayıcı ve bilgilendirici nitelikteki, yazıyı/formu okuduğumu ve 6698 sayılı “Kişisel  Verileri  Koruma  Kanunu”  kapsamında,  kişisel  verilerimin  Veri  Sorumlusu/Veri  İşleyen tarafından kanundaki, yönetmeliklerdeki, tebliğlerdeki esaslar ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine ve saklanmasına ve aktarılmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

   İş  akdinin  yapılması  için  ve  sadece  bu  amaçla;  personel  aday  seçimi,  iş  akdinin imzalanması  ve  bu  hizmetlerin  planlanması  amacıyla,  ilgili  mevzuatlar  kapsamında paylaşımın şart olduğu işveren adayı, diğer kişi ve kuruluşlara aktarılmasına,

   6698   Sayılı   “Kişisel   Verilerin   Korunması   Kanunu”na   uygun   olarak   iş   akdinin kurulmasına  yönelik  menfaatlerim  doğrultusunda  kişisel  verilerimin  ve  özel  nitelikli kişisel verilerimin Veri Sorumlusu/Veri İşleyen ve tüm iştirakleri tarafından sadece aday seçimi için yurtiçi/yurtdışında bulunan ve potansiyel işveren olabilecek kişilere/firmalara aktarılmasına muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Veri   Sorumlusu/Veri   İşleyen   ve   tüm   iştirakleri   tarafından   yurt   dışında   bulunan kişilere/firmalara aktarılabilecek kişisel verileri aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik Verisi               Adı, soyad, şirket bilgileri, doğum tarihi, medeni durum, cinsiyet

 

İletişim Verisi             Telefon, e-posta, adres

 

Özgeçmiş Verisi         Maddi Beklenti, kazanç, eski işveren verileri

 

Buna  göre,  işbu  Açık  Rıza  Beyanı  kapsamı  altında,  yurtiçinde  ve  yurtdışında  işlemesine, saklanmasına  ve  aktarılmasına  rıza  gösterdiğim;   6698  sayılı  “Kişisel  Verilerin  Korunması Kanunu”nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan kişisel veriler aşağıdaki şekildedir:

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;

 

  Ad-soyad, T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum

tarihi, cinsiyet gibi bilgiler

  Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası gibi bilgiler

   Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere  ilişkin  kişisel  veriler;  kamera  kayıtları,  parmak  izi  kayıtları  ve  güvenlik noktasında alınan kayıtlar,

   Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu’nun  6.  maddesinde  belirtilen  veriler  (örn.  kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler vb.),

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen  otomatik  şekilde  veya  veri  kayıt  sisteminin  bir  parçası  olarak  otomatik olmayan şekilde işlenen; Veri Sorumlusu/Veri İşleyen ile tüm iştiraklerine yönetilmiş olan her türlü talep veya şikayetlerin değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

  Gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerek ilgili Bakanlık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından tarafıma verilmiş olan, şehit yakını, gazi, engelli, engelli yakını,  depremzede belgeleri, belge içeriklerindeki sağlık verileri ve özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere tüm kişisel veriler.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak  üzere  ilgili  kişisel  verilerimin  yurtiçinde  ve  yurtdışında  işlenmesine,  ilgili  süreç kapsamında işlenme, saklama ve aktarma amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve Veri  Sorumlusu/Veri  İşleyen  ile  tüm  iştirakleri  tarafından  paylaşılmasına,  gereken  süre zarfında  saklanmasına  açık  rızam  olduğunu  muvafakat  ederim.  GI  GROUP  And  WYSER TURKEY SECME YERLEŞTİRME VE A.Ş. ile tüm iştirakleri tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında web sitesinde bulunan “Aydınlatma Metni”ni ve haklarımı okudum ve kabul ediyorum.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik tercihinizi lütfen işaretleyiniz.

 

 RIZAM VARDIR                                                 RIZAM YOKTUR  

                                                     

Tarafımca, özgeçmişim ile Gi Group and Wyser Turkey Seçme ve Yerleştirme A.Ş.’ye aktarılan 3. Kişilere ait isim soyisim, telefon numarası, mail adresi vb her türlü kişisel verinin hukuka uygun şekilde elde edildiğini; ilgili kişinin rızasına binaen tarafınızla paylaşıldığını ve 3. Kişilerin Gi Group’a tarafımdan aktarılmış kişisel veriler ile ilgili herhangi bir başvuru yapması halinde her türlü mesuliyet ve sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt ederim.

 

Gi Group and Wyser Turkey Seçme ve Yerleştirme A.Ş. olarak sizlerle yaptığımız görüşmelere önem veriyoruz, şirket hizmetlerimiz ve süreçlerine istinaden danışmanlarımızla yapmış olduğunuz görüşmelerin değerlendirilmesi amacıyla görüşme sonrasında tarafınıza e-mail, telefon vs yollarla memnuniyet ve değerlendirme anket/formları göndermek istemekteyiz.

Lütfen memnuniyet ve değerlendirme anketimize yönelik katılım tercihinizi işaretleyiniz.

 

  RIZAM VARDIR                                                   RIZAM YOKTUR 

 

VERİ SAHİBİ
AD-SOYAD  
TCKN  
İMZA