VERİ SAHİBİ AÇIK RIZA BEYANI

Tarafıma GROUP AND WYSER TURKEY SEÇME VE YERLEŞTİRME A.Ş. (“Veri Sorumlusu/Veri İşleyen) tarafından sunulmuş olan İşbu Veri Sahibinin Açık Rıza Beyan’ına ilişkin açıklayıcı ve bilgilendirici nitelikteki, yazıyı/formu okuduğumu ve 6698 sayılı “Kişisel Verileri Koruma Kanunu” kapsamında, kişisel verilerimin Veri Sorumlusu/Veri İşleyen tarafından kanundaki, yönetmeliklerdeki, tebliğlerdeki esaslar ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine ve saklanmasına ve aktarılmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 • 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, sağlık verilerimin işlenmesine, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, Veri Sorumlusu/Veri İşleyen ve tüm iştirakleri tarafından işlenmesine,
 • İş akdinin yapılması için ve sadece bu amaçla; personel aday seçimi, iş akdinin imzalanması ve iş akdi gereği ile sağlık hizmeti verilebilmesi ve bu hizmetlerin planlanması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu işveren adayı, diğer kişi ve kuruluşlara aktarılmasına,
 • İş akdinin yapılması için ve sadece bu amaçla; personel aday seçimi, iş akdinin imzalanması ve iş akdi gereği ile sağlık hizmeti verilebilmesi ve bu hizmetlerin planlanması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu işveren adayı, diğer kişi ve kuruluşlara aktarılmasına, muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Buna göre, işbu Açık Rıza Beyanı kapsamı altında, işlemesine, saklanmasına ve aktarılmasına rıza gösterdiğim;  6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan kişisel veriler aşağıdaki şekildedir:

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;

 • Ad-soyad, T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm kişisel veriler,
 • Telefon numarası, adres, kurumsal e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler
 • Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar;
 • Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler;
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler vb.)
 • Çalışanın ve ziyaretçilerinin işyerine girişleri esnasında işyeri hekimi veya sağlık personeli tarafından ateş ölçümleriyle çıkan sonuçlar
 • Seyahat bilgileri (örn. Yurt içi ve yurt dışı seyahatleri, yurt dışından henüz dönmüş biriyle görüşülüp görüşülmediği vb.)
 • İşlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve bilgi akışının kontrolünün sağlanabilmesi, çalışanı eylemlerine karşı cezai ve hukuki sorumluluklardan korumak ve bunlardan korunmak adına, verimliliği ölçmek veya güvenlik endişeleri gibi haklı ve hukuki olarak meşru sayılan sebeplerle Veri Sorumlusu/Veri İşleyen’in yönetim yetkisi kapsamında ve işyerinin düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla sınırlı olmak üzere çalışanın kullanımına sunduğu iletişim araçlarının iletişim akışı ve iletişim içerikleri
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Veri Sorumlusu/Veri İşleyen ile tüm iştiraklerine yönetilmiş olan her türlü talep veya şikayetlerin değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

Tüm Dünya ve Ülkemizi etkileyen COVID-19 virüsü salgınının yayılmasını engellemek ve etkilerini hafifletmek adına kamu kurum ve kuruluşları gerekli adımları atmakta ve çeşitli önlemler alınması suretiyle mücadele etmektedir. Bu kapsamda şahsımın ve ziyaretçilerimin işyerine girişleri esnasında ateşimin ilgili personel tarafından ölçülmesine, sağlık durumun hakkında bilgi alınmasına, ateşimin yüksek çıkması halinde işyeri hekimi veya sağlık personeli tarafından izole ortama alınmaya ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmeye, virüs bulaşmış olması ihtimalinde zorunlu olması halinde ismimin açıklanmasına, işyerinde gerekli olması halinde tıbbi maske ve koruyucu eldiven kullanmaya, seyahat bilgilerimi paylaşmaya çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından peşinen muvafakat verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun m.28/1-ç kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi halinde Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Bu çerçevede, tüm dünyanın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu pandemi, kamu güvenliğini ve kamu düzenini tehdit ettiğinden kişisel verilerimin Sağlık Bakanlığı ve yukarıdaki madde kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları tarafından işlenmesine ve aktarılmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, bilgi akışının kontrolünü sağlamak, şahsımın buna bağlı olarak hukuki ve sorumluluklar ve tüm feri’ilerinden korunması, verimliliğin ölçülmesi ve güvenlik gibi hukuken meşru menfaatlerle kişisel verilerimin korunmasını isteme ve haberleşme hürriyeti hakkıma halel getirmeksizin Veri Sorumlusu/Veri İşleyen’in yönetim yetkisi kapsamında tarafıma sunulmuş olan iletişim kanallarının denetlenmesine ve kullanılması hususlarında açık rızam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme, saklama ve aktarma amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu muvafakat ederim; GROUP AND WYSER TURKEY SEÇME VE YERLEŞTİRME A.Ş. ile tüm iştirakleri tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında web sitesinde bulunan “Aydınlatma Metni”ni ve haklarımı okudum ve kabul ediyorum.

ENG

 

EXPLICIT CONSENT STATEMENT OF THE DATA HOLDER

I committed, acknowledge and undertake that I have read the explanatory and informative text/form relating to the express statement of consent of this data holder/subject submitted by GI GROUP AND WYSER TURKEY SEÇME VE YERLEŞTİRME A.Ş. (“Data Supervisor/Data Operator) and that I have in advance authorized the collection, recording, processing and storage and transfer of my personal data by the Data Officer/Data operator under the “Personal Data Protection Act” Numbered 6698, in accordance with the laws, regulations,

 

 • According to the “Personal Data Protection Act” no:6698 and “Regulation on the Processing of Personal Health Data and the Provision of Privacy”, I agree that I have explicit consent to processing of my personal data, sensitive personal data, health data and also all personal data including those identified or used to determine my identity, provided by me orally-verbally/ in writing and/or electronically shall be processed by the “Data Supervisor/ Data Operator” and

For the execution of the contract of labor and for this purpose only; I also consent to the transfer of all personal data to the employer candidate, other persons and organisations where sharing is required for the purpose of selection of personnel candidates, singing of labor contract and providing health care services in accordance with the contract of labor and planning of these service, within the scope of the relevant legislation.

Hereby, the personal data that I consent to be processed, stored and transferred under the scope of this express statement of consent, as defined in the “Personal Data Protection Act” No. 6698 and the regulation on the processing and confidentiality of personal health data, are as follows:

 

It is clear that the identity belongs to a specific or determinable real person; processed in a partially or fully automated manner or in a non-automated manner as part of the data recor- ding system;

 • First and last name, T.C. ID number, nationality information, his/hers mother’s- fa- ther’s name, birth place, date of birth, gender, including information such as Driver License, ID Card, Passport documents and Tax Number, SGK(SSA) number, signature information, vehicle license plate etc data
 • Information such as telephone number, address, e-mail address, fax number, IP ad- dress;
 • Personal data regarding the records and documents taken during the stay in the physical space, at the entrance to the physical space; camera records, fingerprint records and records taken at the security point
 • Photo and camera records (except records covered by physical location security in- formation) and data contained in documents that are copies of documents containing data;
 • Data as specified Art. 6 of Personal Data Protection Law (ex. Health data including blood type, biometric data etc.),
 • Results obtained by fever measurements by the workplace doctor or health personnel during the entrance of the employee and visitors to the workplace,
 • Travel information (eg domestic and international travels, whether someone who has just returned from abroad has been interviewed, etc.),
 • In order to carry out the business effectively and to control the flow of information, to protect the employee from criminal and legal liabilities against his / her actions and to protect them, to measure efficiency or for reasons deemed legitimate, such as security concerns, within the scope of the management authority of the Data Supervisor/Data Operator and the order of the workplace Communication flow and communication contents of communication tools offered to the use of the employee, limited to the purpose of ensuring the safety and security,
 • Personal data relating to the evaluation of any claims or complaints directed to the Data Supervisor/Data Operator and all of their subsidiaries

 

I agree that I have explicit consent to processing, in order to prevent the spread of the COVID-19 virus epidemic affecting the whole world and our country and to mitigate its effects, public institutions and organizations take the necessary steps and struggle by taking various measures. In this context, it is necessary to measure my fever by the relevant personnel during the entrance of my person and my visitors to the workplace, to get information about the health status, to be taken into an isolated environment by the workplace doctor or health personnel in case of high fever and to be directed to a health institution, to explain my name if it is necessary in the case of being infected, I give my consent to use medical masks and protective gloves and to share my travel information.

 

In order to the Personal Data Protection Law Article 28/1-ç, if personal data are processed within the scope of preventive, protective and intelligence activities carried out by public institutions and organizations authorized by law to ensure national defense, national security, public security, public order or economic security It is regulated that the provisions of the law will not be applied. In this context, I accept, declare and undertake that I allow my personal data to be processed and transferred by the Ministry of Health and the public institutions and organizations covered by the above article, as the pandemic that the whole world and our country is in, threatens public safety and public order.

 

To be able to carry out the business effectively, to control the flow of information, to protect my personal data from all legal and responsibilities and to protect my personal data, to demand protection of my personal data with legal legitimate interests such as measuring efficiency and security, and without prejudice to my right to freedom of communication. I have express consent for the auditing and use of the communication channels provided to me within the scope of management authority.

 

I agree that I have explicit consent to processing, use and sharing of my personal data, including my sensitive personal data as defined by Personal Data Protection Law, for the purpose of processing, storing and transferring it in the context of the relevant process, and for the storage of it for the time period required. I have read and accept the “Clarification Text” about the protection and processing of personal data as submitted by GI GROUP HUMAN RESOURCES AND CONSULTANCY and all of their subsidiaries.